Books And Publications

सामाजिक रुपान्तरण–हाम्रो यात्रा
सामाजिक रुपान्तरण–हाम्रो यात्रा, भाग २
जीवन र जीविको पार्जनको लागि शिक्षा र साक्षरता–सहजकर्ताको लागि हाते पुस्तिका
जीवन पर्यन्त शिक्षा एक अवधारणा–हाम्रो अभ्यास र अनुभव
समूह, संजाल र महासंघ निर्माण एवं परिचालन–अनुभव र अनुभूतिहरु
स्वाबलम्बन समूह परिचालन अभियान
Self-Help Group (SHG) Mobilization Campaign
समुदाय विकास व्यवस्थापन तालिम(स्रोत सामाग्री)
रुपान्तरण